REGLEMENT

Voorwaarden en reglementen Het Rondje Eilanden

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Evenement: het door Stichting Woelig Water in enig jaar te organiseren evenement: Het Rondje Eilanden.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 • Organisator: de rechtspersoon, Stichting Woelig Water KVK nr 30287850, waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Kosten inschrijving, annulering en overdrachts en restitutievoorwaarden

 • 1 Deelname aan het Evenement kost €45,00. Dit is inclusief de kosten van een huurchip voor tijdregistratie.
 • 2 Deelnemers kunnen kosteloos hun inschrijving overdragen aan een andere persoon op voorwaarde dat beide personen dit tijdig melden aan de organisatie en van de nieuwe deelnemer alle gegevens uiterlijk 2 weken voor de start van het evenement zijn doorgegeven.
 • 3 Tot 1 maand voor de start van het evenement wordt het inschrijfgeld voor Het Rondje Eilanden gerestitueerd bij annulering van de inschrijving, met inhouding van €5,- administratiekosten. Daarna is restitutie van inschrijfgeld niet meer mogelijk.
 • 4 Deelnemer kan bij annulering wel aanspraak maken op volledige restitutie indien de organisatie hem/haar als vrijwilliger voor het Evenement kan aanwijzen en inzetten (en hij/zij deze rol voor het Evenement ook vervult).
 • 5 De Organisator kan korting geven op de algemene deelnamekosten onder bepaalde voorwaarden.

Artikel 3: Deelname

 • 1 Een Deelnemer dient in het jaar dat het Evenement wordt gehouden ten minste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 15 jaar te bereiken.
 • 2 Een Deelnemer dient zich voldoende voor te bereiden op deelname aan het evenement, dat wil zeggen in goede gezondheid en conditie te verkeren en passende uitrusting/kleding te dragen.
 • 3 De Deelnemer is pas ingeschreven en mag aan het Evenement alleen deelnemen als hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en het toepasselijke inschrijfgeld geheel heeft voldaan.
 • 4 De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten.
 • 5 Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.
 • 6 Tijdens deelname aan het Evenement dient de Deelnemer te allen tijde schoeisel te dragen op straffe van diskwalificatie en verdere uitsluiting van het Evenement.
 • 7 Deelnemer is verboden duikend het water te betreden op straffe van diskwalificatie en verdere uitsluiting van het Evenement.
 • 8 Het gebruik van voorwerpen die het drijfvermogen verbeteren, zoals een pullbuoy of flippers, is tijdens deelname NIET toegestaan, conform het NTB wedstrijd reglement.
 • 9 Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de aan hen ter beschikking gestelde huurchip. Deze dient op de juiste wijze bevestigd te worden om de enkel en na de finish ingeleverd te worden op de daartoe aangegeven plaats. Bij vermissing van diens huurchip zal de boete die de verhuurder de Organisator oplegt aan de Deelnemer doorberekend worden.
 • 10 Het dragen van een wetsuit tijdens deelname is in principe NIET toegestaan. Dit om de omstandigheden voor alle deelnemers gelijk te trekken en problemen door oververhitting te voorkomen. In geval van uitzonderlijke water- en luchttemperatuur kan de organisatie wetsuitgebruik vrijgeven. Daarbij wordt uitgegaan van het NTB wedstrijdreglement, maar met aangepaste grenstemperaturen in verband met het afwijkende format van het Evenement ten opzicht van de reguliere zwemloop- en triathlon evenementen. Afwijkend voor het rondje eilanden is dat het niet verplicht is om het bovenlijf te bedekken.
 • 11 In alle gevallen waarin dit reglement of het NTB wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 • 1 Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 • 2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 • 3 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 • 4 De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
 • 5 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • 6 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 5: Portretrecht

 • 1 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 6: Persoonsgegevens

 • 1 De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan het Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 7: Uitslagen 

 • 1 De uitslag in de algemene serie wordt bepaald op basis van de netto tijd, dat wil zeggen het verschil tussen de finishtijd en de starttijd van de deelnemer.
 • 2 Indien de deelnemer later start dan zijn in de startlijst toegewezen tijd wordt alsnog de officiële starttijd uit de lijst gehanteerd (eerder starten is uiteraard niet toegestaan).
 • 3 In geval van uitzonderlijk omstandigheden kan de organisatie beslissen om vermelde limiettijden en/of aantallen aan te passen.
 • 4 In geval van een ‘foto finish’ beslist de Organisator over de uitslag.
 • 5 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Organisator, daarbij zoveel mogelijk redenerend ‘in de geest van de sport’.
 • 6  Een deelnemer dient het parcours binnen een redelijke tijd te voltooien. Om afbouw werkzaamheden te kunnen beginnen en de veiligheid in acht te nemen is de organisatie gerechtigd deelnemers die buitenproportioneel lang bezig zijn uit de race te nemen.

Artikel 8: Prijzen

De organisator reikt prijzen uit aan de snelste 3 heren en snelste 3 dames.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]